Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Aydınlı

Ahat Andican Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Biyografi

1967 yılında doğdu. Tıp öğrenimine Uludağ Üniversitesinde başlayıp, uzmanlık alanına Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında devam etmiştir.

Eğitim

İlkokul:           

 

 

Gemlik Şehit Cemal İlkokulu

Ortaokul:       

 

 

Gemlik Ortaokulu

Lise:                

 

 

Bursa Erkek Lisesi, mezuniyet 1984

Lisans:            

 

 

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, mezuniyet 1990

Elektif Staj: 

 

 

Mater Misericordiae Hospital Department of Cardiology, Dublin, Ireland

Uzmanlık:

 

 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Makale ve Yayınları

             Yayınlar

I. Ulusal kongrelerde sunulmuş bildiriler:

1) Durmaz G, Aydınlı A, Akgün Y. Katalaz pozitif gram olumlu kokların lysostaphin duyarlılıklarına göre tanımlanması. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya

2) Durmaz G, Aydınlı A, Akgün Y. S.aureus identifikasyonunda tüp koagülaz, lam koagülaz ve lateks aglütinasyon testlerinin karşılaştırılması. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya

3) Durmaz G, Aydınlı A, Akgün Y. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki nozokomiyal infeksiyonların 5 aylık analizi. XXVII. Türk

Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya

4) Aydınlı A, Durmaz G, Akgün Y. Koagülaz negatif stafilokoklarda slime faktör yapımının Kongo kırmızılı agar yöntemiyle araştırılması. V. Karadeniz Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1996, Trabzon.

5) Usluer G, Durmaz G, Özgüneş İ, Akgün Y, Çolak H, Aydınlı A, Aykın N. Hastane personelinde nasal MRSA taşıyıcılığı ve bazı antibiyotiklere duyarlılık profili.

Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, Mayıs 1997, Kuşadası.

6) Harmancı F, Us T, Özdemir N, Akgün Y, Mutlu S, Yurdasiper A, Aydınlı A.

Solunum sistemi alerjisini saptamada kemilüminesans tekniği ile bakılan serum

Spesifik IgE ölçümünün değeri. VII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Ağustos 1998, Kuşadası

7) Us T, Durmaz G, Koçak K, Aydınlı A, Akgün Y. Atopik çocuklarda çeşitli gıdalara karşı oluşan serum Spesifik IgE düzeyleri. Asthma ve Alerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Kursu, 8-10 Eylül 1999, Samsun

8) Us T, Akgün Y, Aydınlı A, Koçak K. Eskişehir’de çimen, ağaç ve yabani ot polenlerine karşı oluşan serum Spesifik IgE pozitifliklerinin aylara göre dağılımı.

Asthma ve Alerjik Hastalıklar Kongresi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Kursu, 810 Eylül 1999, Samsun

9) Us T, Kiraz N, Durmaz G, Aydınlı A, Akgün Y. Nötropenik hastalarda mikrobiyolojik izlem. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

10)  Kişioğlu Y, Sarıçam T, Akgün Y, Aydınlı A, Erenoğlu E. Antibiyotiklerin mukoza konsantrasyonlarının H.pylori eradikasyonuna etkisi. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

11)  Aydınlı A, Korkmaz C, Akgün Y. İki Behçet olgusunda yaygın Nokardiyoz. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

12)  Durmaz G, Us T, Aydınlı A, Kiraz N, Akgün Y. Bactec 9120 otomatik kan kültür sistemi sonuçlarının 3 yıllık analizi. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

13)  Akgün Y, Aydınlı A, Durmaz G, Şengül M. Mide biyopsi örneklerinde H.pylori varlığı. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

14)  Akgün Y, Us T, Aydınlı A. Cerrahi personelde lateks alerjisi. 15. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 13-16 Ekim 1999, Antalya

15)  İnci R, Sertöz R, Hasçelik G, Aydınlı A, Sümerkan B, Bayram A, Hilmioğlu S, Aydemir Ş, Tünger A, Tümbay E. Türkiye’de Nokardiyoz ve diğer aerobik Actinomycetes infeksiyonlarının epidemiyolojik sürveyi, 1997-1999. 1. Ulusal Mantar hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 4-6 Mayıs 1999, İzmir

16)  Aydınlı A, Durmaz G, Ünalır A, Akgün Y, Timuralp B. C.pneumoniae ve aterosklerotik kalp hastalıkları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya

17)  Kiraz N, Aydınlı A, Akşit F, Tekin N, Akşit A, Akgün Y. BOS kültüründe Candida sp. üreyen 3 yenidoğan olgusunun değerlendirilmesi. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya

18)  Kiraz N, Us T, Aydınlı A, Akgün Y. Nötropenik hastalarda mikolojik izlem. XXIX.

Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya

19)  Kiraz N, Aydınlı A, Akşit F, Tekin N, Akşit A, Akgün Y. Yenidoğan servisinde 3 yıllık sürede kan kültürlerinden izole edilen 254 Candida sp.’nin tür dağılımının değerlendirilmesi. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya

20)  Akşit F, Aydınlı A, Tekin N, Kural M, Akşit A. Yenidoğan servisinde sepsis etkeni K.pneumoniae suşlarındaki antibiyotik direnci ve ESBL sıklığının farklı 2 yıla ait sonuçlarının karşılaştırılması. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya

21)  İnci R, Burhanoğlu D, Boiron P, Hasçelik G, Sümerkan B, Aydınlı A, Bayram A. Türkiye’de Nokardiyoz ve diğer aerobik Actinomycetes infeksiyonlarının epidemiyolojik sürveyi, 1997-2000: Etkenlerin tür dağılımı ve in vitro antibiyotik duyarlılığı. 2. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran 2001, Ankara

22)  Abacı S, Ark N, Aydınlı A. Tüberküloz tonsillit olgusu. Otorinolaringoloji Kongresi, Eylül 2001, Antalya

23)  Aydınlı A, Okur F, İnci R, Taştan A, Tel A. Aspergillus niger endokarditi olgusu. Klimik 2001, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana

24)  Saraçoğlu M, Aydınlı A. Kronik prostatitli hastalarda semptomların sorgulanması ve hastalığın sınıflandırılması. 1. Ulusal Genitoüriner İnfeksiyonlar Kongresi, 1215 Ekim 2001, Antalya

25)  Saraçoğlu M, Aydınlı A. Kronik prostatitli hastalarda NIH kronik prostatit semptom indeksinde tedavi ile gözlenen değişiklikler. 1. Ulusal Genitoüriner İnfeksiyonlar Kongresi, 12-15 Ekim 2001, Antalya

26)  Aydınlı A, Saraçoğlu M. Kronik prostatitli hastaların ejakülat örneklerinden soyutlanan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik 2001, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana

27)  Aydınlı A. Vaginal örnekleren soyutlanan Candida’larda slaym faktörünün iki yöntemle aranması-ön çalışma. Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu, 21-22 Haziran 2002, Eskişehir

28)  Aydınlı A, Durmaz G, Us T, Akgün Y, Ünalır A. Aterosklerotik kalp hastalarında Chlamydia pneumoniae'’ın serolojik tanısında EIA yönteminin kullanımı. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya

29)  Aydınlı A. Bir özel hastane mikrobiyoloji laboratuvarında soyutlanan Candida türleri. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya

30)  Aydınlı A, Tatlıdil R, Eren E. (18F)-fluoro-desoxy-glucose (FDG)’un mikrobiyolojik kontrolünde Bactec otomatize kan kültür sisteminin kullanılması. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya

31)  Akın B, Uraz S, DayangaçM, Tabandeh B, Aydınlı A, Akgün S, Sertel İ,Tokat Y. Karaciğer nakli ameliyatında kan transfüzyonunun erken dönemde

komplikasyonlara etkisi. 22. NGW, 2005 Malatya 

II. Uluslararası kongrelerde sunulmuş bildiriler:

1)  Kişioğlu Y, Saricam T, Akgun Y, Aydinli A, Erenoglu E. Effect of gastric mucosa concentrations of antibiotics on Helicobacter pylori eradication. 11th World Congress of Gastroenterology, September 6-11 1998, Vienna, Austria

2)  Aydinli A, Durmaz G, Unalir A, Akgun Y, Timuralp B. Chlamydia pneumoniae and atherosclerotic heart diseases.  IV.  European Chlamydia Congress, August 20-23 2000, Helsinki, Finland

3) Aydinli A, Okur FF, İnci R, Tastan A, Telli A, Tumbay E. A case of Aspergillus niger aortic valve endocarditis. 8th Congress of the European Confederation of Medical Mycology, August 25-27 2002, Budapest, Hungary.

4) Aydinli A, Coskun D, Aytac J, Ayyildiz A. Prevalence of viral and syphilis serology in blood donors from a Turkish Blood Unit. VII. ISBT Regional European Congress, July 3-9 2003, Istanbul, Turkey.

5) Aydinli A, Aytac J, Coskun D. Evaluation of BacT/Alert automated blood culture system for determination of bacterial contamination on apheresis platelet units. VII. ISBT Regional European Congress, July 3-9 2003, Istanbul, Turkey.

6) Aydinli A, Aytac J, Coskun D, Ayyildiz A, Sadikoglu U. Evaluation of assay performance on daVinci TM, fully automated immunoassay analyzer, in combination with the usability testing of a new laboratory data management system from Biomerieux. VII. ISBT Regional European Congress, July 3-9 2003, Istanbul, Turkey.

III. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler:

1) Metintaş S, Kaya D, Aydınlı A. Üriner sistem infeksiyonu tanısında nitrit redüktaz ve lökosit esterazın önemi. Yeni Tıp Dergisi 1996; 13: 305-307

2) Aydınlı A, Durmaz G, Akgün Y. Koagülaz negatif satfilokoklarda slime faktör yapımının Kongo kırmızılı agar yöntemiyle araştırılması. Flora 1997; 1: 41-44

3) Durmaz G, Aydınlı A, Yıldız Ü, Akgün Y. Aminoglikozidlere dirençli ve geniş spektrumlu beta laktamaz pozitif gram negatif bakterilerde meropenem ve imipenem etkinliği. . İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 1997; 11: 19-22

4)  Durmaz G, Özkan M, Aydınlı A, Akgün Y. Topikal klindamisin kullanımının koagülaz negatif stafilokoklarda slime yapımı, kristal viyole reaksiyonu ve direnç gelişimine etkisi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 1997; 11: 33-36

5)  Durmaz G, Aydınlı A, Akgün Y. S.aureus identifikasyonunda tüp koagülaz, lam koagülaz ve lateks aglütinasyon testlerinin karşılaştırılması. Flora 1997; 3: 208211

6)  Usluer G, Durmaz G, Özgüneş İ, Akgün Y, Çolak H, Aydınlı A, Aykın N. Hastane personelinde nasal metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve bazı antimikrobiklere duyarlılık profilleri. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1997; 1: 153157

7) Durmaz G, Yıldırım D, Aydınlı A, Kiremitçi A, Akgün Y. Hastane kökenli stafilokoklarda vankomisin ve teikoplanin toleransı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1999; 1: 45-50

8) Us T, Durmaz G, Koçak K, Aydınlı A, Akgün Y. Atopik çocuklarda besin alerjisi. T Klin Allergy-Asthma 2000; 2: 133-137

9) Harmancı E, Us T, Özdemir N, Akgün Y, Aydınlı A, Mutlu S. Solunum sistemi allerjisini saptamada kullanılan deri testleri ve kemilüminesans tekniği ile bakılan serum spesifik IgE arasındaki ilişki. Solunum 2000; 2: 31-35

10)  Us T, Durmaz G, Akgün Y, Aydınlı A, Koçak K. Eskişehir’de çimen, ağaç ve yabani ot polenlerine karşı oluşan serum Spesifik IgE pozitifliklerinin aylara göre dağılımı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Der 2002; 23: 49-55

11)  Saraçoğlu M, Aydınlı A, Mustafa M. Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların tedavi öncesinde ve sonrasında kronik prostatit semptom indeksi ile sorgulanması. Üroloji Bülteni 2002; 13: 107-110

12)  Aydınlı A, Durmaz G, Us T, Akgün Y, Ünalır A. Aterosklerotik kalp hastalarında Chlamydia pneumoniae'’ın serolojik tanısında EIA yönteminin kullanımı.

İnfeksiyon Dergisi  2003; 17: 409-414

IV.  Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler:

1) Durmaz R, Atasoy MA, Durmaz G, Adapinar B, Arslantas A, Aydinli A, Tel E. Multiple nocardial abscess of cerebrum, cerebellum and spinal cord causing quadriplegia. Clin Neurol Neurosurg 2001; 103: 59-62

2)  Korkmaz C, Aydinli A, Erol N, Yildirim N, Akgün Y, Inci R, Boiron P. Widespread nocardiosis in two patients with Behcet’s disease. Clin Exp Rheumatol 2001; 19: 459-462 

3) Durmaz G, Us T, Aydinli A, Kiremitci A, Kiraz N, Akgun Y. Optimum detection times for bacteria and yeast species with the BACTEC 9120 aerobic blood culture system: Evaluation for a 5-year period in a Turkish University Hospital. J Clin Microbiol 2003; 41: 819-821

4)Turkoglu C, Sonmez E, Aydinli A. Relationship between dyslipidemia, C-reactive protein and serological evidence of Chlamydia pneumoniae in Turkish patients with coronary artery diseases.

New Microbiol. 2004 ; 27:229-234.

5)  Aytac J, Coskun D, Aydinli A, Bayer A. Nosocomial urinary tract infection surveillance in our hospital. Mikrobiyol Bul. 2004 ; 38:487-488.

6) Coskun D, Aytac J, Aydinli A, Bayer A. Mortality rate, length of stay and extra cost of sternal surgical site infections following coronary artery bypass grafting in a private medical centre in Turkey. J Hosp Infect. 2005 ; 60:176-179.

7)  Aydınlı A, Coşkun D, Aytaç J. Florence Nightingale Hastanesi kan donörlerinde yedi yıllık rutin tarama sonuçları. Mikrobiyoloji Bülteni, 2006, 1-2: 143-145

V. Yayınlanmasına katkıda bulunduğu eserler:

1) Kan Hizmetleri 2004, Editör: Aydın AYDINLI, Türk Kızılayı yayını, 2004

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

I. Katıldığı ulusal kongre ve simpozyumlar:

1) XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya

2) V. Karadeniz Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1996, Trabzon 

3) II.Ulusal Klamidya İnfeksiyonları Simpozyumu, 12-15 Mayıs 1997, İzmir

4) 8.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1997, Antalya

5) KLİMİK 99, IX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya

6) Prof.Dr. Ö.Fethi Tezok, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Günleri-IV: Bakteriyel Menenjitler Simpozyumu ve E test Uygulama ve Değerlendirilmesi

Atölye Çalışması, 30 Mart-2 Nisan 2000, Bursa

7) Klimik 2001, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2001, Adana

             8) 1. Ulusal CMV Simpozyumu, 30 Kasım-2 Aralık 2001, Antalya

             9) Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Simpozyumu, 21-22 Haziran 2002, Eskişehir

          Kurum Üyelikleri

         Türk Tabipleri Birliği

         Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

          KLİMUD

          KLİMİK Derneği (Klinik Mikrobiyoloji Derneği)

          Viral Hepatitle Savaş Derneği